Goede Week en Pasen 2021

Geen versoepelingen coronamaatregelen in R.-K. Kerk met het oog op Pasen

De Nederlandse bisschoppen hebben zich naar aanleiding van de recente persconferentie van het demissionaire kabinet beraden op de vieringen met Pasen. Daarbij hebben zij ook de recent door het Interkerkelijke Overleg in Overheidszaken (CIO) uitgebrachte routekaart voor de kerken betrokken. Gelet op het oplopend aantal COVID-19 besmettingen en in het licht van de persconferentie zien de bisschoppen geen ruimte voor versoepeling van de coronamaatregelen met Pasen.

Lees verder….

‘Nieuw leven ontluikt!’

In een prachtig lied zingen wij: de steppe zal bloeien. En niet alleen de steppe komt tot leven. De lente staat voor de deur en om ons heen ontluikt nieuw leven in volle schoonheid en glorie na de koude winterdagen waarin Nederland massaal op de schaats heeft kunnen staan. Traditiegetrouw lezen we het Scheppingsverhaal. Dit jaar doen we dit ook weer op 3 april om 20.00 uur tijdens de Paaswake. Een wonderlijk verhaal waarin God spreekt, alles ordent en dan ziet dat het goed is, heel goed als laatste werk de mens ‘man en vrouw uit aarde geschapen’ z’n levensadem is ingeblazen door zijn neus.  Dat was het moment om te rusten. Eerder dan dat moment rustte God niet. Dezelfde instelling heeft de mens meegekregen. We kunnen niet rusten als we kijken naar onze wereld waarin we allen leven eer wij ook allen kunnen instemmen met dat het heel goed is. Er is nog volop werk aan de winkel. Er is sprake van grote vervuiling, roofbouw, overproductie, armoe, een niet-aflatende vluchtelingenstroom, de aanhoudende strijd tussen wereldkrachten, onderdrukking van bevolkingsgroepen, nieuwe sociale uitsluiting, toenemende rechtsongelijkheid, veel zinloosheid, misbruik van voorkennis en uitbuiting van situatie, om een paar punten te noemen.

‘Ons gemeenschappelijk huis?’

De schepping is sinds de mens rondtrekt en heerst op de aarde niet meer paradijselijk. De mens heeft meerdere ontwikkelingen doorgemaakt en op aarde flink huisgehouden en vergeet de lessen uit het verleden. De mens heeft niet stil gezeten en ‘ons gemeenschappelijk huis’, de aarde, is te klein geworden zodat plannen bestaan om andere planeten in ons sterrenstelsel te koloniseren en te gaan exploiteren, op zoek naar nieuwe grondstoffen, die op aarde niet voorhanden zijn. Zo heeft de mens in zijn ontembaar streven naar vooruitgang onherstelbare schade aangericht. Dat is verre van goed.  De aarde, ‘ons gemeenschappelijk huis’ is uitgeleefd, veel gebieden zijn een woestenij en onbewoonbaar geworden. De grote diversiteit aan leven in flora en fauna is door een monocultuur vervangen door gemodificeerde gewassen. Niets in de wereld is meer heilig. De mens blijft grenzen verleggen.

‘Artificieel leven’

We leven in een wereld waarin een selecte groep grootse plannen heeft voor de wereld van morgen. Gods Schepping met de ongerepte natuur maakt plaats voor miljoenensteden met snelle informatie-uitwisseling  en mega datanetwerken. De ‘levens’-bomen die God eens schiep in de tuin van Eden, groeien en bloeien, bieden schaduw, beschutting en schone lucht om te adem, vruchten om van te eten en bladeren om mee te genezen, hebben plaats gemaakt voor stalen energiemasten, masten met zonnecellen om bij zonlicht wat stroom op te wekken om vervolgens als het donker wordt de lichtmasten te voeden. Tal van windturbines verrijzen in den lande om als het waait groene energie op te wekken voor met name datacentra. Deze nieuwe wereld van morgen bestaat meer en meer uit artificieel leven en het leven muteert.

‘Geloof in goddelijk leven’

Dit jaar roepen de Nederlandse bisschoppen: Vier Pasen. Wij sluiten ons hierbij aan middels dat ik alle gedoopte en gevormde parochianen hierbij uitnodig deel te nemen aan de vieringen in de goede week en Paastriduüm. Weet u van harte welkom. 
Als u ziek bent en het onmogelijk is om Pasen te vieren kunt u vragen om de communie thuis te mogen ontvangen. 

Op naar het Pasen van de Heer een goede week en veel devotie.

Pastoor Jos Hermans

Diensten in de GOEDE WEEK

U bent van harte welkom, gezond en wel, voor vieren van Pasen.

PALMZONDAG 28 maart  10.00 uur  

We herdenken de intocht van Jezus onze Heer in Jeruzalem. De palmpaastakken worden gezegend en het passieverhaal wordt gelezen.

Palmzondag – kom jij ook met je Palmpaasstok om 10.00 uur in de Ewaldenkerk

Het zou leuk zijn als je thuis een palmpaasstok maakt en deze dan meebrengt. Dan kun je ook meelopen in de optocht die we door de kerk maken. Hoe je een palmpaasstok maakt?  De basis van een palmpaasstok is een houten kruis, daarbovenop komt een haantje van brood. De stok wordt mooi versierd en er komen kleine (paas)versnaperingen bijv. paaseitjes of rozijnen aan te hangen. In de viering komt er een palmtakje bij. 

Kijk, de hele Goede Week zit symbolisch verborgen in de palmpaasstok. Het palmtakje herinnert aan de intocht in Jeruzalem, waar de mensen Jezus met palmtakken toezwaaiden.

Het broodhaantje verwijst naar de haan die in de nacht van Witte Donderdag kraaide nadat Petrus tot drie keer had gezegd dat hij Jezus niet kende. De palmpaasstok heeft de vorm van een kruis en verwijst naar Goede Vrijdag, de dag waarop Jezus de kruisdood stierf. De paaseitjes/versiering staan symbool voor het vieren van het nieuwe Leven van Pasen.  Na afloop van de viering wordt de palmpaasstok naar iemand gebracht, die zelf niet naar de kerk kan komen om de vieringen van de Goede Week en Pasen bij te wonen, door ouderdom of ziekte. Zo is het ook Pasen voor hen en zijn zij verbonden met ons in de geloofsgemeenschap!

Palmtakje

Dit jaar zullen bewoners van De Kasteelhof te Druten en Het Elisabeth te Beneden-Leeuwen een gezegend palmtakje via Ceciel Beneken Kolmer, Geestelijk Verzorger zorggroep Maas & Waal, ontvangen. Alle bewoners die zondag niet naar de viering kunnen komen, kunnen tot en met Pasen een takje komen ophalen. Een mand zal achter in de Mariakapel staan.   

DINSDAG  30 maart
19.00 uur boeteviering


PAASTRIDUUM   1-4 april

Deze dagen gedenken we bij Jezus’ lijden, sterven en verrijzenis.

Vier Pasen!

Wilt u aan de vieringen in de Goede Week en Paas triduüm deelnemen, laat het ons dan weten en kom gezond naar de kerk en vul het strookje achter in de kerk in als u komt.

Het protocol is ongewijzigd.

Wat als de avondklok nog van kracht is.

U weet, de klokken zijn van Witte Donderdag af tot aan het gloria in de Paasnacht naar Rome. Mocht de avondklok nog van kracht zijn tijdens Pasen, dan zal mogelijk de Paaswake vervroegd worden. Meer info volgt als die beschikbaar is.

Het Paastriduüm is één eredienst die aanvangt op Witte Donderdag en zich uitstrekt over Goede Vrijdag,  Stille Zaterdag en eindigt op Paaszondag. Vier Pasen en doe mee!

WITTE DONDERDAG 1 april 19.00 uur: Instelling van de Eucharistie

De hele geloofsgemeenschap – u allen die gedoopt bent – bent uitgenodigd om samen het Pasen van de Heer te vieren. Aansluitend aan de H. Mis wordt ‘t allerheiligste sacrament op het rusttabernakel uitgesteld. In stilte gaat men daarop naar huis. De luidklokken zwijgen – zijn naar Rome !

GOEDE VRIJDAG 2 april 15.00 uur: Kruisweg

De kerk komt bijeen en lopend langs de kruisweg gedenkt zij lijden en sterven van de Heer.

19.00 uur Kruishulde

Lijdensverhaal lezen we en met van thuis meegebracht bloemen of een kaarsje brengen we hulde aan de Heer, die door zijn dood aan het kruishout ons in de wereld verlost heeft.

STILLE ZATERDAG 3 april  20.00 uur: Paaswake

We komen in de avond bijeen voor een wake, die begint met het ontsteken van het vuur. Vervolgens wordt aan dit vuur, het Licht van Christus, de Paaskaars ontstoken. Gedurende de wake lezen we meerdere verhalen, die vertellen over Gods grote daden. Langzaam verdrijft het licht van Christus de duisternis van ons ongeloof, komen wij tot geloof en loopt de wake ten einde. Wij vernemen met vreugde: Jezus leeft. Daarop hernieuwen wij onze doopbeloften en houden we de maaltijd van de verrezen Heer, zodat we Hem gedenken totdat Hij wederkomt.

HOOGFEEST VERRIJZENIS VAN DE HEER 4 april

De Heer is waarlijk opgestaan.

10.00 uur: Eerste Paasdagviering m.m.v. kwartet mannenkoor

TWEEDE PAASDAG 5 april 

10.00 uur   Eucharistie          

Bent u verhinderd vanwege ziekte of anderszins en wilt de communie thuis ontvangen,  bel  0487-512387. 

De diensten kunt u volgen via ons youtube kanaal R.k. Parochie H. Franciscus en H. Clara (klik op deze link)

Pastoor Jos Hermans

Gemotiveerd, kom en doe mee!

Hallo, beste lezers,

Ik ben 33 jaar en doe vrijwilligerswerk in de kerk. Samen met anderen help ik in de parochie mee. De reden dat ik dat doe is, omdat ik gelovig ben. En ik wil ook heel graag wat voor God en mijn naaste kunnen betekenen omdat ik heel veel van God hou en dankbaar ben voor alles wat Hij voor mij doet en over heeft. Ik ben nu al twee jaar actief aan het werk, drie ochtenden in de week en ik heb het daar heel erg naar mijn zin, omdat ik weet dat ik voor iemand werk die ons verstand te boven gaat en ook een mooie toekomst voor ons heeft bewaard, waar we met zijn allen gelukkig zullen zijn en dat is in ‘t Gods Rijk. De Heer Jezus heeft de weg daartoe vrijgemaakt door zijn lijden en sterven op het kruis. Dit motiveert mij om mijn best te doen als mens.

Verder ben ik actief in de kerk als acoliet en dien de heilig mis en lees ik als lector voor uit de heilig Schrift. Dit wilde ik even met de wereld delen.

Tot slot wil ik nog zegen wat doe jij eigenlijk voor je Schepper?

Vrolijk Pasen.