Reacties

Op deze pagina komt uw reactie, buiten verantwoordelijkheid van redactie en bestuur.
Uw reactie kunt u sturen naar naar redactie@parochiefranciscusenclara.nl.
De redactie behoudt zich het recht voor, om eventueel uw reactie in te korten.


 

Steeds meer mensen verbonden door licht
Een bijzonder moment op een bijzondere plek

Verbonden Door Licht 2015Verbonden door Licht is inmiddels een traditie aan het worden in Druten. Voor het vierde jaar is een groep vrijwilligers gedreven  bezig om van de gedachtenisavond “Verbonden door Licht” een warm en sfeervol geheel te maken.

Deze avond is bedoeld voor alle inwoners van Druten en omgeving, om hun dierbaren, waar ze ook ter wereld begraven of gecremeerd zijn te herdenken en op hun eigen manier troost te zoeken en te vinden.
Het voelt voor vele mensen fijn om in het donker te lopen over de met kaarslicht en warm aangelichte paden om tot zichzelf te komen en een te zijn met hun herinneringen. Zij kunnen luisteren naar muziek en zang, gedichten lezen en kunnen zich warmen aan de aandacht van de mensen om hen heen en de aangeboden koffie,thee of chocolademelk.

Naast deze troostrijke omgeving worden er ook diverse mogelijkheden geboden om handen en voeten te geven aan het herdenken.
De hemelse post, de tekens van licht, de verhalenverteller en het levenspad zijn al jarenlang vaste onderdelen.  Vorig jaar werd dat uitgebreid met de Belletjes naar omhoog, speciaal voor kinderen.

De organisatie, bestaande uit Els Klarenbeek, Truz Lemmers, Marieke Lowiessen en Henriette van den Beld, zoeken ieder jaar naar een evenwichtig aanbod van mogelijkheden om te rouwen.

Nieuw dit jaar zijn de onderdelen “het mijmerbankje”, “de troosttafel” en “de verbindende treden”.
Op deze avond zal, samen met alle bezoekers, gewerkt worden aan het tot stand komen van een mijmerbankje die een vaste plek op de R.K.begraafplaats in het centrum van Druten zal krijgen. Iedere bezoeker kan letterlijk een gekleurd steentje bijdragen aan het mijmerbankje.

Verbonden door Licht reikt over muren heen door “de verbindende treden”:

Om extra uit te dragen dat Verbonden door Licht voor en door iedereen is, om verbondenheid uit te dragen met elkaar en met alle mensen in de wereld is en dus letterlijk muren te slechten is besloten om dit jaar over de muur te kijken van de R.K. begraafplaats en de verbinding te zoeken met de protestantse gemeente en dus de aangrenzende protestantse begraafplaats. Symbolisch zullen aan beide kanten van de muur, die de begraafplaatsen scheidt,  een met kaarslicht verlichte ladder staan, die elkaar boven de muur raken.

Rond deze plek, op de protestantse begraafplaats kan men zelf kaarsen aansteken voor verbinding met de mensen, de verschillende religies en opvattingen in de wereld, of voor hernieuwde verbinding met mensen, herinneringen en gebeurtenissen die men verloren heeft.

Verbonden door Licht zal gehouden worden op 31 oktober op de begraafplaatsen in het centrum van Druten. De ingang is aan de Molenstraat.
Een ieder is welkom tussen 18.30 uur en 21.00 uur.

>klik hier voor flyer

 

Wellicht gaat er dan in Druten iets veranderen! (22 maart 2015)

Onlangs kreeg ik een verzoek om te reageren op het parochieblad en ook het verzoek om de jaarlijkse bijdrage te doen voor de actie kerkbalans.
Ik wil gelovig zijn ik wil dat ook beleven!

Echter ik wacht op een kerk/ geloofsgemeenschap  in Druten die zich sterk en publiekelijk  uitspreekt over een aantal fundamentele zaken. Ik denk dan aan:

 • Volledige gelijkwaardigheid van alle vormen van geloof (of niet geloof).
 • Erkenning van homoseksualiteit, gepaard gaan met gelijke rechten voor…. .
 • Erkenning van het feit dat geloven vooral inhoudt streven  naar sociale rechtvaardigheid. Dit betekent ook dat de kerk zich actief politiek opstelt.  (Jezus was m.i. gewoon een politieke activist).
 • Volledige gelijkwaardigheid van mannen en vrouwen. M.a.w. Vrouwen bekleden dezelfde functies in de kerk als mannen.
 • Etc,etc,etc.

Ik word alweer boos wanneer ik lees dat een carnavalsmis wel kan en de liedjes van Huub Oosterhuis niet.
Wat een drama!!!!!
Zolang  dit soort drama’s bestaan is het erg moeilijk voor mij om de kerk/geloofsgemeenschap in Druten te steunen, In welke vorm dan ook. Dan kies ik ervoor om alleen of samen met mijn vrouw te bidden.

Ik hoop van harte dat mijn schrijven in alle geledingen aanleiding tot gesprek leidt. Wellicht gaat er dan in Druten iets veranderen!

Jan Uitdehaag

 

Ook voor ons interessante brief van Bisschop Groningen: vieringen hoeven niet per se in de kerk (2 februari 2015)

Zeer relevante brief, ook voor onze parochie. Deze bisschop  hebben we alvast mee!  Nou hier nog.  We gaan door!!!!!

Gerard van der Heide

Samenvatting van deze brief:
In een brief aan in parochies wijst de bisschop van Groningen en Friesland, mgr. Gerard de Korte, er op dat gemeenschappen wat hem betreft gerust mogen samenkomen in bijvoorbeeld schoolkantines of gebouwen van protestantse kerken. Ook als dat gebeurt zonder pastoor.
Tussen nu en 2018 brengt de bisschop van Groningen-Leeuwarden zijn 80 geloofsgemeenschappen onder in 19 nieuwe parochies. Echter: in tegenstelling tot bijvoorbeeld bisschop Eijk vindt hij niet dat de gemeenschappen moeten samensmelten. De Korte ‘hoopt van harte’ dat er zo veel mogelijk in stand blijven.
Als een dorps- of buurtkerk sluit, kunnen de gelovigen wat hem betreft gewoon op een andere plaats samenkomen. Zo’n samenkomst is dan geen eucharistieviering, want daarvoor is een pastoor en een gewijd kerkgebouw nodig. Maar De Korte ziet de samenkomsten wel als een mooi alternatief voor de eucharistieviering. (bron: www.trouw.nl)

> klik hier voor de brief Katholieken neem uw verantwoordelijkheid (pdf)

Visie op toekomst kerkgebouwen van Otto van Dijk, architect (24 december 2014)

Van Otto van Dijk, architect, uit Horssen ontving de redactie deze week zijn uitgewerkte visie op de toekomst van kerkgebouwen, waar eerder in De Gelderlander een samenvatting is verschenen. Nadrukkelijk beschouwt hij zijn visie als een uiterst dynamische visie, die zich immer zal blijven aanpassen. Hij wil hiermee een discussie op gang te brengen waarvan hij hoopt, dat deze door de gemeenschap wordt ‘opgepikt’. Reacties zijn daarom zeer welkom, want deze voeden en verscherpen de discussie.

De kern van de visie is het feit dat het bisdom het hele kerkgebouw aan de eredienst wil onttrekken. Ze gebruiken daar een volstrekt achterhaalde legitimatie voor; het zgn. ‘kerkelijk recht ‘. Als dat door de parochiebesturen wordt opgevolgd, dan ligt het voor de hand dat kerkgebouwen ‘plat economisch’ worden verhandeld – en dat is wat het bisdom entameert.

Het advies van Otto van Dijk gaat ervan uit dat, als de gemeenschap dit ambieert, een deel van het kerkgebouw bestemd en behouden moet kunnen worden voor een intieme kapelfunctie. Wanneer dit model gecombineerd wordt met dubbelbestemmingen welke door de gemeenschap worden gewenst, dan is het economisch verhandelen van kerkgebouwen van de baan.

> ga naar Notitie herbestemming kerkgebouwen (concept december 2014) (pdf)

 

Mijn reactie (20 november 2014)

Het parochiebestuur heeft geen andere keuze dan het in de verkoop brengen van onroerend goed. Het is een mooi streven nog enkele jaren de pastories en kerkgebouwen te behouden maar de situatie zal de eerstkomende jaren niet wijzigen. Er komt geen uitbreiding van de personele bezetting dus is het in stand houden van de pastorie in Deest, Afferden en Horssen een onnodige kostenpost. Daarnaast is de kerk van Afferden in zeer slecht conditie en zijn er geen middelen om restauratie uit te voeren. Daarbij komt dat Afferden tussen Deest en Druten in ligt. De mensen kunnen iets gemakkelijker naar andere plaatsen omdat de afstand het kortste is. Daarbij kan door middel van vrijwilligers ook vervoer geregeld worden en/ of samenwerking worden gezocht met bijvoorbeeld stichting Voormekaar die een busje hebben wat wellicht hiervoor kan worden ingezet.
Mijn denken is om de kerk als geloofsgemeenschap zoveel mogelijk te blijven bedienen. Met de opbrengst van de verkopen kunnen we de kerkgebouwen in Deest, Horssen en Puiflijk gedeeltelijk aanpassen door middel van het creëren van een kleine ruimte in iedere kerk of het aanpassen van de sacristie. Deze ruimte kan dan gebruikt worden voor oefening zangkoor, voorbereiding bijeenkomsten van eerste communieviering / vormsel, andere lokale bijeenkomsten denk daarbij aan ontwikkelingen in het kader van de WMO waardoor de kerk ook weer een maatschappelijke functie terug krijgt.

Blijf dus vanuit de basis van de samenleving denken en blijf de gemeenschap zoveel mogelijk bedienen.

Wat ik nog niet heb uitgesproken is om iedere zaterdagavond of zondagochtend in alle 4 de dorpen een viering te houden. In Druten conform afspraken een H. Eucharistieviering op zondagochtend en op de drie andere plaatsen een gebedsdienst of H.Eucharistieviering. Zo blijven we de mensen ook binden. Natuurlijk komen in sommige vieringen maar weinig mensen maar op de woensdagavond in Druten zijn er ook maar ongeveer 25 personen. Met de personele bezetting van een pastor, een diaken en de mogelijke ondersteuning door een externe priester (v. Balveren/diaken) moet dit haalbaar maken. Geen kerkdiensten en/of het sluiten van kerken zorgt dat nog meer mensen niet meer actief lid zijn.
Deze koers geeft ons naar mijn verwachting 10 jaar de ruimte. In die tijd zullen er veel ontwikkelingen zijn die niemand kan overzien.

Met vriendelijke groet,
Theo Sijbers

 

Kleine reactie op de presentatieavond (gebouwenplan) in Druten (19 november 2014).

Allereerst mijn waardering voor het bestuur dat zich inspant om de parochianen te voorzien van informatie over de toekomst van de gebouwen.
Het bestuur heeft er voor gekozen om de afzonderlijke kerkdorpen financieel uit te splitsen.
In de getallen bleek echter een bepaalde keuze van presentatie te zijn gemaakt die mogelijk een verkeerd beeld kunnen scheppen.
We leven in een maatschappij die door cijfers en getallen gedomineerd wordt en bij de minste onzorgvuldigheid of overvloed aan getallen kan dit al vrij snel leiden tot misvattingen en conclusies.
Het bestuur heeft tijdens de presentatie aangekondigd dat het uiteindelijke rapport zal worden herzien voordat het opgestuurd wordt naar het bisdom, en dat is maar goed ook want uiteindelijk zitten ook daar heel normale mensen die de neiging kunnen hebben cijfers als doorslaggevend te gebruiken.

Waar ik persoonlijk mee zit is dat het bestuur nu letterlijk per parochiaan tot 2 cijfers achter de komma is gaan denken.
Ik spreek de hoop uit dat dit gefixeerde denken aan “zwarte cijfers” en regels het zoeken naar creatieve oplossingen en mogelijkheden niet negatief zal beïnvloeden.

Deest, 19 november 2014
Marco van Dinteren

 

"Correctie" (8 november 2014)

Het is goed om te horen en te lezen dat de dorpenrondes goed bezocht worden. Een teken dat de toekomst van de parochie én de bezorgdheid daarover leeft bij menig parochiaan.
In dat licht waardeer ik de reactie van Erna van Elk. Mijn conclusie: er is nog veel waar we met elkaar over moeten praten en aan werken.
Één correctie op haar ingezonden stuk wil ik wel maken en betreft de bezoekersaantallen bij de Allerzielenviering.
De Allerzielenviering in Druten op 1 november met aansluitend het project “Verbonden door Licht” op de begraafplaats was zeer goed bezocht.
Dat geldt ook voor de eucharistieviering op zondag 2 november, de eigenlijke dag. Bij beide vieringen was ik aanwezig als familie van een dierbare die afgelopen jaar is overleden.
Geteld heb ik niet, maar het was vele malen de factor 42.
Het bezoekersaantal ’42’ heeft mogelijk te maken met de viering op de vooravond van Allerheiligen. Deze viering was bedoeld voor de gehele parochie. Kennelijk leeft Allerheiligen beduidend minder  dan Allerzielen.
Voor de zuiverheid van de discussie vond ik het nodig deze correctie te melden.

Een ander actief parochiaan,
Anton Kuypers

 

Opmerkingen gemaakt tijdens de dorpenronde in Deest (5 november 2014)

Als actief parochiaan

 • Wij voelen de pijn van het loslaten van een vertrouwde kerk, door onze ouders financieel bijeen gebracht met 50 jaar Pater Heuft in ons midden.
 • De afgelopen Allerzielen – viering werd bezocht door 152 mensen exclusief het koor; vergelijk met Druten, waar 42 mensen waren, inclusief het koor. Ik wil maar zeggen, we zijn een levende kerk, we worden bezocht!
 • We moeten invoegen in de Ewaldenkerk, waar we niet voelen, dat er echt ruimte wordt gemaakt. We zien niet de pijn bij de kerkelijke gemeenschap van Druten, die bijna alles op de oude manier blijft doen. Ook die moet loslaten wat vertrouwd is, zodat we samen de nieuwe manier van kerk-zijn kunnen beleven.
 • Een opmerking over de pastorale bruikbaarheid van de hoofdkerk.
  Het kerkgebouw van Druten draagt door zijn overvolle historische inrichting niet bij aan de nieuwe vorm van kerk-zijn. Het beperkt de nieuwe parochie omdat mensen zich niet herkennen in het oude godsbeeld, dat daar gecreëerd wordt.
 • Over de bereikbaarheid van de Ewaldenkerk.
  Na diverse keren wegbrengen / meenemen van oudere parochianen naar vieringen zien we de volgende verbeterpunten:

o   het afzetten van mensen moet mogelijk worden aan de goede kant van de Hoogstraat.
o   in verband met begeleiding naar de entree van het kerkgebouw moet er even geparkeerd kunnen worden.
o   het parkeerterrein op de markt is te vaak niet beschikbaar i.v.m. allerlei activiteiten.
o   voor gehandicapten blijft de invalideningang ver lopen.

Als bestuurslid van Stichting Goeie Gronde, een stichting die ten doel heeft het behoud en bevorderen van de leefbaarheid van Deest op landschappelijk, maatschappelijk en cultureel gebied.

Wij bepleiten de hartfunctie van de Deester kerk, want

 • Deest heeft geen museale Cuyperskerk met 4 torens zoals Druten;
 • Deest heeft geen kerk met daarbij een oude toren, zoals Puiflijk en Afferden;
 • Deest heeft geen 3 kerken zoals Horssen.

Deest - KerkWat Deest wél heeft is enkel een levende, jonge kerk in het centrum van ons dorp, een laatste baken van oriëntatie, na de vernietiging van kerk en klooster in het historische hart tijdens de oorlog.

Een bestemming waarbij die hartfunctie gegarandeerd blijft, is voor de leefbaarheid van Deest essentieel.

Deest, november 2014,
Erna van Elk

Blij verrast door paaskaars (7 oktober 2014)

Hallo allemaal,Tonnie Smits met gewonnen paaskaars
Afgelopen zondag, 5 oktober, ben ik zeer verrast en vereerd met het winnen van de Paarskaars 2013. Hopelijk kan ik hem nog lang koesteren, ben er zeer blij mee.Hartelijke groet,
Tonnie Smits, Kerkkoor St.Caecilia

 
Op weg naar Franciscus en Clara (4 augustus 2014)

Al weer enkele jaren geleden hebben wij ook een indrukwekkende reis gemaakt naar Italië en daarbij ook Umbrië en Toscane bezocht. Er was toen juist een zware aardbeving geweest in dat gebied, waarbij veel vernieling was aangericht o.a. in de mooie kerk. Toch herkennen we nog veel van het mooie verhaal van Hannie. Bedankt, dat je al die herinneringen weer naar boven hebt gehaald.

Hartelijke groetjes,
Johan en Riet Bouwman