Algemeen

Brochure “Ruimte voor God” / Betekenis inrichting kerkgebouw

De brochure ‘Ruimte voor God’ laat zien hoe een kerkgebouw is ingericht en wat de betekenis daarvan is.

De uitgave wordt gratis ter beschikking gesteld in een samenwerking van katholiekleven.nl en rkkerk.nl.

Verwelkomen is goed, maar uitnodigen nog beter. Dat is kort gezegd de boodschap. De onderliggende gedachte is dat er best veel mensen zijn die graag (opnieuw) eens naar de kerk zouden willen gaan, maar een te hoge drempel ervaren om meteen aan kerkelijk leven en de diensten deel te nemen.

De toegang tot de parochiekerk dient laag te zijn. De deuren van de H.H. Ewaldenkerk, Hogestraat 2 te Druten staan open zodat u vrij binnen kunt lopen onder toezicht van suppoost op dinsdag, woensdag en vrijdagmorgen van 9.00 tot 12.00 uur. Sowieso is de Mariakapel elke dag open om een kaarsje aan te steken als u in de buurt bent, van de markt komt of boodschappen doet, tegenover op terras zit of uw dagelijkse wandeling maakt in het dorp. Klik hier voor de brochure “Ruimte voor God” en loop een keertje binnen.

Van harte welkom!

Herbestemmingsonderzoek kerkgebouw Deest

Kaft 2015-07-27 Deest herbestemmingsonderzoekEind juli 2015 is het herbestemmingsonderzoek van het kerkgebouw van Deest beschikbaar gekomen. Het moet worden gezien als een concept, want het moet nog worden besproken binnen het parochiebestuur. Reacties zijn vanaf nu zeer welkom.
Eerder al zijn de onderzoeken naar de kerken van Afferden, Horssen en Puiflijk beschikbaar gekomen en toegelicht in de diverse parochiegemeenschappen (zie hieronder).

Bisdom keurt gebouwenplan goed

In het verleden hebben we u al een aantal keren geïnformeerd over het gebouwenplan dat we op verzoek van het Bisdom hebben gemaakt. Na het concept waarvan de voornaamste elementen tijdens de rondgang langs de gemeenschappen besproken werd, is de definitieve versie ter goedkeuring aangeboden aan bisschop Hurkmans. De definitieve versie is hieronder te vinden.

In mei 2015 heeft het Bisdom gereageerd op ons plan en in grote lijnen instemming verleend. Dit wil zeggen, dat men instemt met een voortzetting van het huidige gebruik van de kerken tot januari 2017 en dat het Bisdom instemt met het aangepaste gebruik na januari 2017, in afwachting van een nieuwe bestemming van deze kerken. Met aangepast gebruik, ook wel sluiting genoemd, wordt bedoeld dat de kerken alleen voor speciale gelegenheden worden gebruikt, maar dat er geen reguliere weekendvieringen meer plaatsvinden.

In de beantwoording gaf het Bisdom echter aan wel problemen te hebben met het gebruik van een tweede kerk, naast de parochiekerk, gedurende een periode van nog eens twee jaar tot januari 2019. Het bestuur had voorgesteld de H. Antonius Abt kerk van Horssen gedurende een extra periode van 2 jaar te gebruiken als extra kerk voor weekenddiensten. Met name de extra financiële kosten die hiermee gepaard gaan, zijn voor het Bisdom een probleem.

Op verzoek van het bestuur heeft er op 18 mei 2016 een overleg plaatsgehad met de bisdomstaf, waaronder hulpbisschop Mutsaers. Het bestuur heeft haar argumenten nader toegelicht, waarna het bisdom heeft ingestemd met het openhouden van de kerk in Horssen tot 1 januari  2019 onder de volgende voorwaarden:

 1. Net als nu blijven de vieringen in de H. Antonius Abt kerk om de 14 dagen.
 2. De H. Antonius abt kerk blijft deel uitmaken van het herbestemmingstraject. Dit wil zeggen; als de kerk voor 1· 1·2019 kan worden verkocht, de kerk eerder zal worden gesloten.
 3. Conform bisdombeleid mag er aan de H. Antonius Abt geen groot onderhoud worden uitgevoerd. Indien het bouwkundig niet meer verantwoord is, zal de kerk dus eerder kunnen worden gesloten.

Het plan zal persoonlijk door het parochiebestuur worden toegelicht op 7 juli om 20.00 uur in het Kulturhus De Meent te Afferden.
U bent hierbij van harte welkom!

Gebouwenplan 2014-2019 naar bisschop

Woensdagavond 21 januari 2015 heeft het parochiebestuur het gebouwenplan 2014-2019 vastgesteld en aan de bisschop ter goedkeuring voorgelegd. Kern van het plan:

 • op basis van de huidige inzichten is de bisschop geadviseerd de kerk van Horssen  aan te wijzen als “tweede kerk” voor de periode tot 1-1-2019, er van uitgaande dat tot die tijd geen grote restauraties noodzakelijk zijn;
 • de kerken van Afferden, Deest en Puiflijk per 1-1-2017 te “sluiten”.

Na allerlei overwegingen en intenties sluit het ingediende gebouwenplan af met een aantal aanbevelingen:

 • H.H. Ewaldenkerk te Druten is de door de bisschop aangewezen parochiekerk, waar het gehele liturgische jaar wordt gevierd.
 • Tot januari 2017 blijven de overige kerken in gebruik op basis van de huidige frequentie, van een dienst per 14 dagen.
 • Gelet op de criteria wordt voorgesteld de Heilige Antonius Abt te Horssen aan te wijzen als “overige kerk” voor de periode tot 1-1-2019.
 • Per 1 januari 2017 worden overige drie kerken gesloten. In overleg met de pastoraatsgroep wordt vastgelegd voor welke incidentele vieringen deze “gesloten kerken” gebruikt kunnen worden.
 • Het pastoraal team werkt aan een pastoraal plan dat een visie bevat over hoe we één parochie en één gemeenschap kunnen worden, waarin ook een visie op de erediensten na 2017 is opgenomen.
 • Wanneer een van de vier kerken op een zinvolle manier herbestemd kan worden, wordt dit in overleg met het bisdom opgepakt. De parochie zal hier tijdig van In kennis worden gesteld.
 • Vanaf 2017 maakt het bestuur een nieuw gebouwenplan, waarbij de dan geldende situatie wordt geëvalueerd. Dit plan zal ook in conceptvorm voorgelegd worden aan de parochianen en de gemeente Druten.
 • Het parochiebestuur gaat bekijken hoe er bezuinigd kan worden op de kosten. Ook zal gekeken worden hoe de baten verhoogd kunnen worden.
 • Het parochiebestuur gaat in gesprek met het Bisdom ’s Hertogenbosch om de speelruimte te bepalen bij het herbestemmen van de in gebruik zijnde gebouwen. Denk hierbij aan het apart herbestemmen van de pastorieën, de erfpachtconstructie.
 • Het parochiebestuur stopt met het reserveren voor groot onderhoud van de overige kerken, na de verkregen toestemming van het bisdom. Per 1-1-2017 worden de verzekeringen aangepast aan de dan geldende situatie.

> download Gebouwenplan 2014-2019 (pdf, 3 MB)

> download het Verslag Dorpenronde naar aanleiding van het gebouwenplan 2014-2019 (pdf, 244 kB)

Dorpenronde naar aanleiding van herbestemmingsonderzoeken en gebouwenplan.

Het bestuur van de parochie H.Franciscus en H. Clara is in de maand november de verschillende geloofs-gemeenschappen af geweest, om de eerste aanzet tot het gebouwenplan te presenteren en om de parochianen de gelegenheid te bieden vragen te stellen en mee te denken over het gebouwenplan en de bestemming van de kerkgebouwen.

Voor de kerken waarvoor een herbestemmingsonderzoek is gedaan, heeft tijdens de bijeenkomsten ook een presentatie plaatsgevonden van de onderzoeksresultaten. Inmiddels zijn er herbestemmingsonderzoeken gedaan voor de kerken St. Victor en Gezellen (Afferden), H. Antonius Abt (Horssen) en Johannes de Doper (Puiflijk). De rapporten hiervan kunt u hieronder downloaden. Voor de O.L. Vrouw Onbevlekt Ontvangen kerk van Deest is inmiddels een herbestemmingsonderzoek opgestart. Doordat in eerste instantie een herbestemming als dorpshuis werd onderzocht is gewacht met het uitvoeren van een dergelijk onderzoek.

 • Van elk van deze bijeenkomsten is een kort verslag te vinden in de nieuwsberichten:
 • Naar aanleiding van deze bijeenkomsten zijn bij de redactie diverse reacties binnengekomen. U kunt deze vinden: > actueel > reacties.

Herbestemmingsonderzoeken

Als onderdeel van het gebouwenplan, waaraan door het bestuur momenteel wordt gewerkt, zijn er ook herbestemmingsonderzoeken uitgevoerd van de kerken van Horssen en Puiflijk. De herbestemmingsonderzoeken zijn uitgevoerd door het Bisschoppelijk Adviesbureau bouwzaken, in opdracht van de parochie H.Franciscus en H.Clara.

Omdat ten tijde van de opdrachtverstrekking aan het bouwbureau er nog onderhandeld werd met het Deester dorpshuisbestuur over herbestemming van de O.L. Vrouw Onbevlekt Ontvangen, is deze kerk niet meegenomen bij deze herbestemmingsonderzoeken.

De gepubliceerde onderzoeken betreffen conceptrapportages en zijn dus nog niet definitief. Het is de bedoeling dat de gemeenschappen in de dorpen betrokken worden bij het vaststellen van de definitieve versies. Binnenkort zal het kerkbestuur bekend maken wanneer de geloofsgemeenschappen worden bezocht.
Dit neemt niet weg dat u vrij bent om te reageren op deze conceptrapportages. Het bestuur ziet uw zienswijze met belangstelling tegemoet.