Pinksternoveen

PINKSTERNOVEEN NR.1

Heilige Geest, Gij Bron van het leven, vanaf het begin hebt Gij bijzondere genadegaven uitgedeeld aan gelovigen. Kom in onze harten en verleen ieder van ons de vruchten, welke allen diegene bezit die in U leeft. Verlicht, zuiver en sterk ons, zodat wij getuigen, dat Jezus leeft en zonder ophouden werkt!

Eerste dag: De vrucht van de liefde.  Heilige Geest, Gij Geest der liefde: ons geschonken! Gij verandert ons tot een nieuwe schepping. Bevrijd ons van elke liefdeloze houding, ten opzichte van onszelf, onze naasten, en van onze plichten! Bevrijd ons van elk mistrouwen en elke angst ten opzichte van God! Heilige Geest, leer ons de ware liefde!

Tweede dag: De vrucht van de vreugde. Heilige Geest, Gij Geest van vreugde; ons geschonken! Gij verandert ons tot een nieuwe schepping. Bevrijd ons van alle negatieve gedachten en gevoelens! Bevrijd ons van wanhoop en dwaasheid. Heilige Geest, leer ons de ware vreugde!

Derde dag: De vrucht van de vrede. Heilige Geest, Gij Geest van vrede; ons geschonken! Gij verandert ons in een nieuwe schepping. Bevrijd ons van alle zorgen en angsten! Bevrijd ons van haat en afkeer, die onenigheid schept! Heilige Geest, leer ons de ware vrede!

Vierde dag: De vrucht van het geduld. Heilige Geest, Gij Geest van het geduld; ons geschonken! Gij verandert ons tot een nieuwe schepping! Bevrijd ons van alles wat ons hart aan menselijke dingen verlangt en wil vasthouden! Bevrijd ons van datgene, waardoor wij vergeten op God te vertrouwen! Heilige Geest, leer ons het ware geduld!

Vijfde dag: De vrucht van de vriendelijkheid. Heilige Geest, Gij Geest van de vriendelijkheid; ons geschonken! Gij verandert ons tot een nieuwe schepping! Bevrijd ons van alle wrok tegen onze naasten! Bevrijd ons van de blindheid ten opzichte van de noden van onze medemensen! Heilige Geest, leer ons de ware vriendelijkheid!

Zesde dag: De vrucht van de goedheid. Heilige Geest, Gij Geest van de goedheid; ons geschonken! Gij verandert ons tot een nieuwe schepping! Bevrijd ons van toorn en nijd! Bevrijd ons ervan om in anderen allereerst het slechte te zien! Heilige Geest, leer ons de ware goedheid!

Zevende dag: De vrucht van de trouw. Heilige Geest, Gij Geest van trouw; ons geschonken! Gij verandert ons tot een nieuwe schepping! Bevrijd ons van twijfel en besluiteloosheid! Bevrijd ons ervan, om ons heil ergens anders dan bij dan bij God te zoeken. Heilige Geest, leer ons de ware trouw!

Achtste dag: De vrucht van de zachtmoedigheid. Heilige Geest, Gij Geest van de zachtmoedigheid; ons geschonken! Gij verandert ons tot een nieuwe schepping! Bevrijd ons van de last van het verleden! Bevrijd ons van onevenwichtigheid en tweedracht! Heilige Geest, leer ons de ware zachtmoedigheid!

Negende dag: De vrucht van de zelfbeheersing. Heilige Geest, Gij Geest van de goedheid; ons geschonken! Gij verandert ons tot een nieuwe schepping! Bevrijd ons van alle slechte neigingen en hartstochten! Bevrijd ons van zelfmedelijden! Heilige Geest, leer ons de ware zelfbeheersing!

Gebed tot de Heilige Geest

Kom, Heilige Geest,
vervul de harten van uw gelovigen
en ontsteek in hen het vuur van Uw liefde.
Zend Uw Geest uit en alles zal herschapen worden;
en Gij zult het aanzien van de aarde vernieuwen.

God, Gij hebt de harten van de gelovigen
door de verlichting van de heilige Geest onderwezen;
geef, dat wij door die heilige Geest
de ware wijsheid mogen bezitten
en ons altijd over zijn vertroosting verblijden.

Door Christus onze Heer. Amen.

PINKSTERNOVEEN NR.2 (Myriam van Nazareth)

1e dag: Liefde

Kom, Heilige Geest, open mijn hart, mijn geest en mijn ziel.

O Geest van God, maak mij sterk in de ware liefde. Wil mij genezen van elke onvolmaaktheid in mijn relaties tot mijn medemens en tot God. Breek in mij elke onverschilligheid. Wek in mijn hart het vuur van de heiligen opdat in mij alles zal verteren wat in duisternis verkeert, en mijn ziel zal ontvlammen met het Licht dat Gods Heil over de wereld zal brengen. Wees gegroet Maria…

O Heilige Geest, ontsluit voor mij de diepten van mijn eigen ziel. Breng mij tot zelfkennis. Laat mij toch zien wie ik werkelijk ben. Verberg de Waarheid niet langer onder de sluier van mijn menselijkheid.

2e dag: Innerlijke rust

Kom, Heilige Geest, open mijn hart, mijn geest en mijn ziel.

O Geest van God, breng mij tot de ware rust. Wil mij genezen van alle onrust, van elke innerlijke strijd, van alle onvrede in mijn hart. Wek in mij het vertrouwen en de stille zekerheid dat God in mij woont en dat mijn hart tot Zijn Rijk kan worden zodra ik al mijn zorgen, alle invloeden uit mijn verleden en alle wereldse invloeden weet los te laten. Wees gegroet Maria…

O Heilige Geest, ontsluit voor mij de diepten van mijn eigen ziel. Breng mij tot zelfkennis. Laat mij toch zien wie ik werkelijk ben. Verberg de Waarheid niet langer onder de sluier van mijn menselijkheid.

3e dag: Boetvaardigheid en offerbereidheid

Kom, Heilige Geest, open mijn hart, mijn geest en mijn ziel.

O Geest van God, schenk mij een geest van ware boetvaardigheid en offerbereidheid. Wil mij genezen van alle zelfzucht, van alle genotzucht, van elke opstandigheid tegen het lijden en de lasten van mijn levensweg. Leer mij de waarde kennen van het wegcijferen van mijn eigen welbevinden tot heil van mijn medemens. Wees gegroet Maria…

O Heilige Geest, ontsluit voor mij de diepten van mijn eigen ziel. Breng mij tot zelfkennis. Laat mij toch zien wie ik werkelijk ben. Verberg de Waarheid niet langer onder de sluier van mijn menselijkheid.

4e dag: Inzicht in de ware behoeften van de Ziel

Kom, Heilige Geest, open mijn hart, mijn geest en mijn ziel.

O Geest van God, open de ogen van mijn geest opdat ik de ware behoeften van mijn ziel moge leren kennen. Open de oren van mijn hart voor mijn zielennoden, die voor mij verborgen zijn gebleven. Wil mij genezen van alle verkeerde of zondige neigingen en van alle gewoonten die de groei van mijn ziel belemmeren. Wees gegroet Maria…

O Heilige Geest, ontsluit voor mij de diepten van mijn eigen ziel. Breng mij tot zelfkennis. Laat mij toch zien wie ik werkelijk ben. Verberg de Waarheid niet langer onder de sluier van mijn menselijkheid.

5e dag: Vergevingsgezindheid

Kom, Heilige Geest, open mijn hart, mijn geest en mijn ziel.

O Geest van God, schenk mij het vermogen om alles te vergeven wat mensen mij hebben misdaan. Wil mij genezen van alle wrok en van alle bitterheid over onrecht of beledigingen waarvan ik het slachtoffer ben geweest. Leer mij begrijpen dat God mij zal vergeven in de mate waarin ikzelf mijn medemens kan vergeven, en dat ik pas het ware geluk zal kennen wanneer ik mij in mijn hart met mijn vijanden kan verzoenen. Wees gegroet Maria…

O Heilige Geest, ontsluit voor mij de diepten van mijn eigen ziel. Breng mij tot zelfkennis. Laat mij toch zien wie ik werkelijk ben. Verberg de Waarheid niet langer onder de sluier van mijn menselijkheid.

6e dag: Overgave en toewijding

Kom, Heilige Geest, open mijn hart, mijn geest en mijn ziel.

O Geest van God, leg in mij het vermogen tot een volkomen overgave aan Gods Wil, een stille berusting in datgene wat de Voorzienigheid voor mij beschikt, en een volkomen toewijding aan Maria, opdat ik moge bijdragen tot de verwezenlijking van Gods Heilsplan. Genees mij van de neiging om alles zelf te regelen, mijn zorgen vast te houden en bovenmatige aandacht te schenken aan mijn lasten. Wees gegroet Maria…

O Heilige Geest, ontsluit voor mij de diepten van mijn eigen ziel. Breng mij tot zelfkennis. Laat mij toch zien wie ik werkelijk ben. Verberg de Waarheid niet langer onder de sluier van mijn menselijkheid.

7e dag: Zuiverheid van spreken

Kom, Heilige Geest, open mijn hart, mijn geest en mijn ziel.

O Geest van God, schenk mij de zuiverheid van spreken, want Jezus zegt “wat uit de mond van de mens komt, verontreinigt hem”. Genees mij van alle bekoring tot laster, roddel, kwaadsprekerij, leugen, onoprechtheid en valse vleierij. Leer mij liever te zwijgen dan God in mijn medemens te beledigen. Wees gegroet Maria…

O Heilige Geest, ontsluit voor mij de diepten van mijn eigen ziel. Breng mij tot zelfkennis. Laat mij toch zien wie ik werkelijk ben. Verberg de Waarheid niet langer onder de sluier van mijn menselijkheid.

8e dag: Geloof en godsvrucht

Kom, Heilige Geest, open mijn, hart, mijn geest en mijn ziel.

O Geest van God, schenk mij de gave van een vurig geloof en een diepe godsvrucht. Genees mij van alle oneerbiedigheid tegenover God en alles wat heilig is, en van elk gebrek aan vertrouwen op Gods Voorzienigheid. Wek in mij het vuur dat alle lauwheid in het gebed, in de Heilige Mis en tegenover de Sacramenten uit mij zal verdrijven, en mij zal behoeden voor elke heiligschennis. Wees gegroet Maria…

O Heilige Geest, ontsluit voor mij de diepten van mijn eigen ziel. Breng mij tot zelfkennis. Laat mij toch zien wie ik werkelijk ben. Verberg de Waarheid niet langer onder de sluier van mijn menselijkheid.

9e dag: Inzicht in eigen fouten en zwakheden

Kom, Heilige Geest, open mijn hart, mijn geest en mijn ziel.

O Geest van God, open mijn ogen voor mijn eigen fouten en tekortkomingen. Genees mij van al mijn slechte gewoontes die ergernis kunnen verwekken of mijzelf tot zonde brengen. Maak mij meer bewust van mijn eigen gedrag, opdat ik elke zwakheid in de liefde en de zuiverheid in mijzelf kan ontdekken en met Gods genade aan mijzelf kan werken. Wees gegroet Maria…

O Heilige Geest, ontsluit voor mij de diepten van mijn eigen ziel. Breng mij tot zelfkennis. Laat mij toch zien wie ik werkelijk ben. Verberg de Waarheid niet langer onder de sluier van mijn menselijkheid.

Zolang de mens de dingen van God meer in de geest kent dan dat hij ze in zijn hart voelt, schiet zijn ziel slechts heel ondiep wortel in Gods genadegrond. De geringste wind van beproeving is dan reeds in staat om hem weg te blazen, de geringste regen van tegenslag of verzet volstaat om hem weg te spoelen, en de geringste hitte van lijden en lasten is voldoende om zijn goede voornemens te verdorren.