Op weg naar Pasen 2021

Achtereenvolgens treft u hieronder aan:

  1. Een korte overweging en meer informatie over de Veertigdagentijd.
  2. Uitnodiging Aswoensdag.
  3. Gratis leesrooster
  4. Lezingen en overwegingen voor elke dag
  5. Boekbespreking Op weg naar Pasen
  6. Teksten bij Aswoensdag
  7. Palmpaasviering

1. Overweging

Na de carnaval, het vasten: de veertigdagentijd. Een tijd van matigheid en bezinning. Een tijd om stil te staan bij waar het werkelijk om zou moeten gaan in mijn leven.

Voor meer informatie hierover: klik hier.

Ruimte maken in 40 dagen

Dat gezegend is deze tijd
van groei en bloei.
Dat gezegend is deze periode
van minderen en loslaten.

Dat uw rennen wandelen
en uw prestatiezucht
genieten wordt.

Dat juist nu uw huis
meer een thuis wordt
en vriendschapsbanden
sterker worden.

Neem de tijd om stil te staan
bij hetgeen u draagt.
Leef in verbondenheid met uw ziel
en met respect voor uw lichaam.

Geniet van wat mensen u bieden
en van wat de natuur u schenkt.

Heb een goede tijd en ga
met de kracht van de hemel,
het licht van de zon,
de jacht van de wind,
de vastheid van de aarde.

Peter Denneman smm

2. Van harte welkom voor de viering op Aswoensdag 17 februari

Begin uw voorbereiding op het Hoogfeest van Pasen en start uw vasten – de 40dagentijd – op Aswoensdag 17 februari 19.00 u met de Avondmis en de asoplegging

Broeders en zusters in Christus,

Normaal gesproken kennen we het gebruik van vier dagen uitbundig zwieren en zwaaien alvorens met Aswoensdag, de eerste officiële vasten- en onthoudingsdag, we onze voorbereiding op Pasen beginnen. Hoewel carnaval niet gehouden wordt blijft de uitnodiging om op Aswoensdag het askruisje te ontvangen. De katholieke kerk kondigt die dag een periode van inkeer, ommekeer en verzoening, aan als voorbereiding op het komende Hoogfeest Pasen. 

H. Mis en uitstelling

Op zondag 14 februari zal – in plaats van de traditionele Streupersmis, Blauwebokken carnavalsviering, de heilige mis voor Vergulde Vat – de 6e zondag van het kerkelijke jaar ter intentie van de carnavalsverenigingen gevierd worden waaronder ook de Vrolijke Golf en de Torenuilen in de parochiekerk om 10.00 uur met aansluitend om 11.00 uur de uitstalling van het allerheiligste sacrament voor de stille aanbidding tot 12.00 uur.

God moge de vastenperiode zegenen en ons rennen in wandelen
en onze prestatiedrang in genieten veranderen
terwijl ons huis een thuis wordt waar de relaties
door liefde gevoed  worden en vorm krijgen.

Moge allen, groot en klein, de tijd nemen
om de balans van werken en bidden, te (her)vinden en zo rust.

Moge wij opnieuw leren genieten van wat de schepping te bieden heeft
en van wat de natuur ons schenkt aan vruchten om van te leven.

Moge onze God ons zegenen terwijl wij solidair zijn op weg naar Pasen
en verbonden zijn met elkaar en samen optrekken
naar het Pasen van de Heer.

Asoplegging …van stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren.

Uit het stof van de oude palmtakjes markeren we het begin van de veertigdagentijd ten teken dat wij komende periode gezuiverd willen worden van alle kwaad en onrecht, van onze zonden. En om dit te bewerken leggen we ons toe op vasten en onthouding, werken van barmhartigheid en Gods werken, extra gebed en bezinning, om met het Pasen van de Heer opnieuw verzoend te zijn met onze God en onze naaste. En om als nieuwe mensen uit stof der aarde op te staan en een nieuw leven te gaan leiden, dat alleen met God van doen heeft.

Pastoor Jos Hermans

3. Gratis leesplan

Leef toe naar Pasen

Vraag het gratis leesplan ‘Niet van brood alleen’ aan van het Nederlands Bijbelgenootschap,

Ervaar de rijkdom van Lectio Divina

Wilt u bewust toeleven naar Pasen? Vraag dan nu het gratis veertigdagentijd-leesplan ‘Niet van brood alleen’ aan van het Nederlands Bijbelgenootschap. De veertigdagentijd begint op Aswoensdag 17 februari.

De mens leeft niet van brood alleen’ – die ervaring maken het volk Israël en later ook Jezus in de woestijn. Met dit leesplan gaat u op zoek naar wat wél leven geeft, ook onder barre omstandigheden. Iedere zondag is er naast een bijbeltekst ook een overdenking. Deze overdenking is opgebouwd volgens de Lectio Divina methode. Op woensdag en vrijdag kunt u een podcast beluisteren, voor extra verdieping en verstilling. 

4. Lezingen en overwegingen per dag in de Veertigdagentijd als voorbereiding op Pasen 2021

5. Boekbespreking Op weg naar Pasen

‘Als dit uit de hemel is…’

Jezus en de schrijvers van het Nieuwe Testament in hun verhouding tot het Jodendom

Herwaardering van de joodse wortels van het christendom op basis van een lezing van het Nieuwe Testament vanuit de verhouding tussen joden en christenen, door de hoogleraar Nieuwtestamentische vakken en Patristiek aan de Universitaire Faculteit voor Protestantse Godgeleerdheid te Brussel.

Samenvatting van het boek
Tweeduizend jaar geleden ontstond onder Joden een beweging die opriep tot ommekeer omdat Gods rijk ophanden was. Onbetwist leidsman werd Jezus uit Nazaret. Hij viel op door een raadselachtig zendingsbewustzijn en een intense aandacht voor zieken en uitgestotenen. Zijn volgelingen zagen hem als de Messias en zetten zijn prediking voort, ook onder niet-Joden die sympathiseerden met het Jodendom. Sociale en politieke spanningen dreven joodse en niet/joodse gelovigen echter uit elkaar. Binnen drie eeuwen was er een anti-joodse meerderheidskerk die zich zag als het nieuwe Israël. Vijftig jaar geleden eindigde de tweede wereldoorlog. Temidden van de tientallen miljoenen doden liet de systematische massamoord op de Joden een diep trauma achter in het geweten van de mensheid. Steeds meer stemmen wezen op verbanden met het Christendom. Dat leidde tot argwaan jegens de christelijke theologie en tot nieuwe aandacht voor het Jodendom. Velen voelen de noodzaak tot heroriëntering. Hoe herkrijgt men een christelijk geloof dat niet is gebaseerd op de ontkenning van het Jodendom?

Na een overzicht van het Jodendom in de oudheid begint dit boek weer bij het begin: Jezus in zijn joodse omgeving. Daarna komt Paulus die zijn ‘evangelie voor de niet-joden’ predikt op basis van loyaliteit aan de joodse wet en het volk Israël. Nog later blijft zijn medewerker Lukas vasthouden aan dat ideaal, hoewel de spanning tussen Joden en niet-Joden stijgt. Die spanning slaat neer in Markus, wordt sterker in Matteüs, en groeit tot vijandschap in Johannes. Belangrijk zijn ook de lang verwaarloosde brieven van joodse kerken. De titel verwijst naar het pleidooi van de Farizeër Gamaliël om de beweging van Jezus’ volgelingen met rust te laten: ‘Als dit uit God is, kunnen jullie het niet bestrijden'(Hand.5:39). Deze uitgave is tot stand gekomen i.s.m. de B. Folkertsma stichting voor Talmudica.

Wat mij fascineert is dat Jezus in al zijn glans wordt afgeschilderd op basis van het Nieuwe Testament tegen de achtergrond van de Tora en de mondelinge overlevering, de Talmoed. Dus de traditie waarin hij is opgevoed. De joodse geleerden komen alle tot de conclusie dat Jezus en zijn boodschap een mysterie is. Het heeft mijn twijfel verminderd en mijn enthousiasme voor Jezus aangewakkerd.  Jezus is de Zoon van God en wij zijn z’n zusters en broeders. En dat is hij eveneens van de joodse gelovigen, want hij is een van hen. God zij dank! Amen.

Het boek is nog tweedehands verkrijgbaar.

Laus Deo
Broeder Gerard

6. Teksten bij Aswoensdag

Aswoensdag, de eerste onthoudings- en vastendag 17 februari 2021

Vandaag starten we onze voorbereiden en volgen we Gods belofte. Aswoensdag markeert het begin van een tocht van veertig dagen naar Pasen. In as laten we alles achter ons, denk aan de tien plagen en de uittocht uit Egypte met alle beproevingen die het volk onder ging, om vervolgens alles conform Gods verbond met ons opnieuw het leven op te bouwen.

De liturgie van onze kerk neemt ons mee op die tocht door de woestijn onder leiding van Mozes, van onthouding, soberheid, solidariteit en openbaringen. Met het verbranden van de verdorde palmtakjes, het opleggen van het as laten ook wij dit jaar zien: ik laat alles achter en trek met Jezus, de nieuwe Mozes, op weg naar het Pasen van de Heer. Uit het As, het stof der aarde, schept God voor ons nieuw leven. As is dan ook vruchtbaar voor de aarde. ‘Uit de aarde, gelijk Jezus uit het graf herrees, herrijzen wij vitaler, levendiger, ontdaan van dood en verderf, gelijk een gezond bos door vuur getroffen van dood hout verschoont, vitaler eruit voortkomt. Dat proces mogen wij aan het begin van de veertigdagentijd ingaan. >lees meer

7. Palmpaasviering

Alle kinderen uit de hele parochie zijn van harte welkom om Palmpasen mee te vieren:  zondag 28  maart om 10.00 uur in de Ewaldenkerk van Druten.

Het zou leuk zijn als je thuis een palmpaasstok maakt en deze dan meebrengt. Dan kan je ook meelopen in de optocht die we door de kerk maken.

Hoe je een palmpaasstok maakt?

De basis van een palmpaasstok in een kruis, daarbovenop komt een haantje van brood. De stok wordt mooi versierd en er komen kleine (paas)versnaperingen bijv. paaseitjes aan te hangen. In de viering komt er een palmtakje bij.

Feitelijk zit de hele Goede Week symbolisch verborgen in de palmpaasstok. Het palmtakje herinnert aan de intocht in Jeruzalem, waar de mensen Jezus met palmtakken toezwaaiden.

Het broodhaantje verwijst naar de haan die in de nacht van Witte Donderdag kraaide nadat Petrus tot drie keer had gezegd dat hij Jezus niet kende. De palmpaasstok heeft de vorm van een kruis en verwijst naar Goede Vrijdag, de dag waarop Jezus de kruisdood stierf. De paaseitjes/versiering staan symbool voor het vieren van het nieuwe Leven van Pasen.  Na afloop van de viering zou je de palmpaasstok naar iemand kunnen brengen die zelf niet naar de kerk kan komen om de vieringen van de Goede Week en Pasen bij te wonen, door ouderdom of ziekte. Zo is er toch een verbondenheid met de geloofsgemeenschap!