Boekbespreking

‘Als dit uit de hemel is…’

Jezus en de schrijvers van het Nieuwe Testament in hun verhouding tot het Jodendom

Herwaardering van de joodse wortels van het christendom op basis van een lezing van het Nieuwe Testament vanuit de verhouding tussen joden en christenen, door de hoogleraar Nieuwtestamentische vakken en Patristiek aan de Universitaire Faculteit voor Protestantse Godgeleerdheid te Brussel.

Samenvatting van het boek

Tweeduizend jaar geleden ontstond onder Joden een beweging die opriep tot ommekeer omdat Gods rijk ophanden was. Onbetwist leidsman werd Jezus uit Nazaret. Hij viel op door een raadselachtig zendingsbewustzijn en een intense aandacht voor zieken en uitgestotenen. Zijn volgelingen zagen hem als de Messias en zetten zijn prediking voort, ook onder niet-Joden die sympathiseerden met het Jodendom. Sociale en politieke spanningen dreven joodse en niet/joodse gelovigen echter uit elkaar. Binnen drie eeuwen… >lees meer